Swydd:
Cydlynydd Marchnata Cymdeithasol
Lleoliad:
Cymru, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£25,655 - £31,534
Cyfeirnod:
028-AC425-1221-W
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Iechyd Cyhoeddus I Cymru Public Health Wales

Os ydych chi'n frwd dros wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, wedi'ch addysgu i lefel gradd mewn pwnc sy'n ymwneud â marchnata neu gyfathrebu ac yn meddu ar brofiad o gydlynu'r gwaith o gyflawni prosiectau, ymgysylltu â rhanddeiliaid a rheoli cynnwys digidol, hoffem i chi rannu eich creadigrwydd, eich profiad a'ch uchelgais gyda ni.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol yng Nghymru sy'n cyflogi bron i 2000 o bobl, ac mae pob un ohonynt yn canolbwyntio ar ein cenhadaeth i sicrhau dyfodol iachach i Gymru. Mae Is-adran Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ceisio recriwtio Cydlynydd Marchnata Cymdeithasol i'r tîm.

Gan gyfuno syniadau a dysgu o farchnata masnachol a'r gwyddorau cymdeithasol ac ymddygiadol, mae marchnata cymdeithasol yn arf sefydledig i hyrwyddo newid cadarnhaol mewn ymddygiad mewn ffordd gynaliadwy a chost-effeithiol, gan sicrhau manteision gwirioneddol i bobl go iawn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol yn nhîm Marchnata Cymdeithasol newydd yr isadran i ddatblygu a chynnal mecanweithiau cyfathrebu effeithiol sy'n hwyluso ymgysylltu â'n hamrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol, cenedlaethol a lleol i sicrhau gweithgarwch marchnata cymdeithasol integredig.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag asiantaethau marchnata masnachol, timau iechyd cyhoeddus lleol, Tîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd, y trydydd sector ac, yn bwysig, y cyhoedd yng Nghymru.

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous i fod yn gyfrannwr gweithredol mewn sawl maes pwnc ar draws ystod eang o ymddygiadau megis tybaco a gordewdra, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i les grwpiau poblogaeth ledled Cymru.

Byddwch yn creu ac yn cyhoeddi cynnwys o ansawdd uchel ar draws ein sianeli digidol, gan ddatblygu ymgysylltiad â'n rhanddeiliaid a thyfu ein cynulleidfa drwy ddefnyddio cyfryngau am dâl, a enillir, ac a berchenogir.

Mae'r swydd hon yn gyfle gwych i weithio o fewn strwythur staff sy'n ymroddedig i ddulliau gweithio systemau ac amlasiantaethol o wella iechyd. Mae gan yr Is-adran ffocws cryf ar arfer, ymchwil a gwerthuso ar sail tystiolaeth, a chymhwyso gwyddoniaeth ymddygiadol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae'r swydd hon yn cael ei chynnig am gyfnod penodol o 2 flynedd.

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i fwrw cais.