Swydd:
Uwch Swyddog Allgymorth Addysg ac Ymgysylltu (Cymru)
Lleoliad:
Gweithio o Gartref
Cyflog:
£30,985
Cyfeirnod:
T1
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Ty'r Cyffredin I House of Commons
Dyddiad Cau:
25-04-2021

Uwch Swyddog Allgymorth Addysg ac Ymgysylltu (Cymru)

Llawn Amser, Cyfnod Penodol tan fis Ionawr 2022 gyda phosibilrwydd o estyniad

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli yng Nghymru.

 

Disgrifiad Swydd 

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

 

Byddwch yn hyrwyddo gwaith y Senedd mewn cymunedau ac ysgolion ledled Cymru.

 

Byddwch yn cyflwyno sesiynau ysbrydoledig ac addysgiadol i amrywiaeth o gynulleidfaoedd cymunedol ac ysgoliono fewn tîm cenedlaethol sydd wedi ennill gwobrau.

Bydd y gwaith cymunedol yn canolbwyntio'n benodol ar y rhai nad ydynt wedi ymgysylltu fawr ddim os o gwbwl â gwaith y senedd o'r blaen. 

 

Yn ogystal, byddwch yn gyfrifol am ddarparu allgymorth i ysgolion yng Nghymru, ac mewn lleoliadau eraill yn achlysurol yn ôl y gofyn.

Byddwch yn meithrin perthynas â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru i ddarparu gweithdai allgymorth cymunedol.

 

Bydd y rhan fwyaf o'ch amser yn cael ei dreulio i ffwrdd o San Steffan, ond bydd angen ichi fod yn ymwybodol o fusnes seneddol.

Byddwch yn cymryd cyfrifoldeb am drefnu a rheoli eich amser i ffwrdd o San Steffan, gyda chefnogaeth gan eich tîm.

 

Bydd y swyddog yn cyflwyno sesiynau yn Gymraeg ac yn Saesneg a bydd yn gyfrifol am oruchwylio'r cynnig Cymraeg gan y Senedd, wrth gyflwyno gweithdai i ysgolion, colegau a grwpiau oedolion ac wrth ddrafftio deunyddiau Cymraeg.

Sylwer fod yn rhaid i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl.

 

Y tîm

 

Mae’r cyfle gwych hwn o fewn y Tîm Allgymorth Addysg ac Ymgysylltu, sy'n cynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltiad â gwaith Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi drwy:

 

  • Darparu 650 o weithdai cymunedol y flwyddyn ledled y DU
  • Gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau er mwyn cyrraedd pobl a chymunedau sydd wedi ymddieithrio'n wleidyddol
  • Annog Oedolion ag Anableddau Dysgu i ymgysylltu â'r gymuned â gwaith Senedd y DU
  • Cynnal rhaglenni allgymorth mewn ysgolion ledled y DU, gan gyrraedd 1,000 o ysgolion y flwyddyn

 

Bydd gennych chi

 

  • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno llafar rhagorol, gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg a Saesneg gyda phobl o oedran ysgol (7-18 oed) ac uwch ar bob lefel, ac i esbonio cysyniadau cymhleth yn glir ac yn awdurdodol.
  • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig datblygedig iawn yn y Gymraeg a'r Saesneg i hyrwyddo a marchnata gwasanaethau allgymorth i gynulleidfaoedd newydd a chynulleidfaoedd presennol
  • Dealltwriaeth dda o ofynion Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru a phrofiad diweddar o weithio gydag ysgolion neu weithio gyda myfyrwyr yn yr ystod oedran cynradd neu uwchradd.
  • Sgiliau rheoli rhanddeiliaid datblygedig iawn, hanes profedig o gychwyn a chynnal perthynas waith effeithiol gyda chyrff a rhwydweithiau trydydd sector, sefydliadau ymgyrchu neu grwpiau cymunedol.
  • Sgiliau trefnu a rheoli amser effeithiol i gyflawni yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt, blaenoriaethu effeithiol a'r gallu i gwrdd â therfynau amser tynn, a gweithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm tra'n cynnal gwerthoedd cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
  • Profiad o gychwyn prosiectau a/neu wasanaethau newydd a gallu amlwg i adolygu arfer yn seiliedig ar brofiad o ddarparu.

 

Dylech gyflwyno eich ffurflen gais ar-lein ar borth Tŷ'r Cyffredin

Ar eich ffurflen gais dylech amlinellu gan ddefnyddio enghreifftiau sut rydych yn bodloni meini prawf 1 i 5 o'r disgrifiad swydd. Ceir rhagor o wybodaeth a'r meini prawf llawn yn y disgrifiad swydd.

 

Cliciwch ar y botwm “Cofrestrwch er mwyn ceisio heddiw” ar wefan Swyddle am y swydd ddisgrifiad ar ffurflen gais ar-lein ar borth Tŷ'r Cyffredin

 

Dyddiad Cau 25/04/2021, 23:55

Rydym yn rhagweld y bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar y 10fed o Fai 2021.