Swydd:
Swyddog Eiddo
Lleoliad:
Porthmadog
Cyflog:
£27,741 - £31,346 Pro-rata
Cyfeirnod:
SNPA 2021 005
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Parc Cenedlaethol Eryri
Dyddiad Cau:
12-03-2021

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Maen't  yn chwilio am Swyddog Eiddo i ymuno â nhw yn rhan-amser ar gyfer contract pedair blynedd.

 

Y Rôl

Fel Swyddog Eiddo, byddwch yn rhan o dîm bach sy'n gyfrifol am ein hadeiladau a'n safleoedd a'r gwaith cynnal a chadw cysylltiedig.

Mae ein hystâd yn amrywio o adeiladau rhestredig i safleoedd eiconig, canolfannau gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio a chyfleusterau amrywiol yn ogystal â choetiroedd a thiroedd amwynder.

Yn benodol, bydd eich rôl yn cynnwys:

- Darparu cefnogaeth dechnegol i brosiectau atgyweirio, cynnal a chadw a datblygu

- Cefnogi cyflwyno'r Cynllun Rheoli Asedau

- Datblygu, adolygu a chynnal gweithdrefn i sicrhau diogelwch safle

- Datrys materion eiddo o ddydd i ddydd

- Helpu i gyflawni ein prosiectau arbed ynni, effeithlonrwydd a lleihau ôl troed carbon

 

Y Buddion

- Cyflog o £ 27,741 - £ 31,346 pro rata

- Sicrhau bod safleoedd ac adeiladau ledled Parc Cenedlaethol Eryri yn parhau i gael eu cynnal a'u cadw'n dda

- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Swyddog Eiddo, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig

- Profiad ar lefel dechnegol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo

- Profiad o redeg mân gontractau gwaith a rheoli prosiectau

- Gradd (neu gymhwyster cyfwerth) mewn adeiladu / arolygu (neu bwnc perthnasol arall) neu brofiad ymarferol helaeth mewn rheoli asedau / eiddo

- Gwybodaeth ymarferol o faterion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reoli eiddo

- Y gallu i gynnal arolygon a chynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol

- Y gallu i gynnal arolygon cyflwr, paratoi amcangyfrifon ac ysgrifennu manylebau gwaith ar gyfer gwaith adeiladu

- Y gallu i reoli contractau yn ddiogel, gan ymgorffori Rheoliadau, Dylunio a Rheoli Adeiladu

- Y gallu i weithredu systemau cynnal a chadw sefydledig a chydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch

- Y gallu i ddefnyddio meddalwedd a rhaglenni Microsoft

- Trwydded yrru ddilys

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Cynnal a Chadw Eiddo, Swyddog Cyfleusterau, Swyddog Gwasanaethau Eiddo, Cydlynydd Cynnal a Chadw, neu Swyddog Cynnal a Chadw.

Rôl ran-amser yw hon sy'n gweithio 30 awr yr wythnos.

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb ar y 12fed o Fawrth 2021.