Swydd:
Swyddog Cefnogi Prosiectau
Lleoliad:
Pontypool
Cyflog:
£23,817 - £26,016
Cyfeirnod:
3533
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
07-07-2022

Mae’r adran Dysgu a Datblygu yn cyflwyno system rheoli dysgu newydd ar draws y sefydliad. Mae cyfle wedi codi i gynorthwyo i roi’r system ar waith a gyda’r gwaith o weinyddu’r broses wedi hynny.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Ann-Marie Richardson -ann-marie.richardson@gwent.police.uk

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

 

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

 

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

 

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

 

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

 

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

 

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian, Clare a Rima - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan.

 

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.