Swydd:
Rheolwr y Prosiect
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£30,000 - 32,000
Cyfeirnod:
BIF-PM-June2021
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Business in Focus

Crynodeb o'r Swydd:

Cefnogi Rheolwr Cytundebau Busnes i sefydlu a symud cytundebau cymorth busnes

newydd ledled de Cymru. Arwain y gwaith cynllunio a gweithredu adnoddau

prosiect ac yna goruchwylio’r rheoli a pherfformiad y prosiect hyd ddiwedd y cyllid,

fis Medi 2022.

Prif Gyfrifoldebau:

1. Cynllunio a threfnu amserlen ar gyfer pob prosiect i fod yn weithredol erbyn

terfynau amser cytundebol/darparu.

2. Bod y prif bwynt cyswllt ar gyfer cyllidwyr/cleientiaid a rhanddeiliaid eraill

wrth sefydlu’r gwasanaeth.

3. Cefnogi Rheolwr Cytundebau Busnes i ddatblygu a chynnal ymgysylltiad

rhwydwaith effeithiol a strwythuredig gyda busnesau, rhanddeiliaid a

phartneriaid, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ar gyfer pob prosiect.

Cydweithio i i) gynhyrchu arweiniad ar broffil ac o ansawdd digonol, a ii)

datblygu perthynas â sefydliadau i ddatblygu cynigion prosiect/gwasanaeth,

cyfeirio ac atgyfeirio cleientiaid.

4. Mynychu digwyddiadau rhwydweithio busnes i gyflwyno gwasanaethau

prosiectau newydd i fuddiolwyr posibl a sefydliadau/cysylltiadau sy'n bwysig

yn strategol.

5. Rheoli a chydlynu gan gaffael yr holl adnoddau o fewn cyllideb a gytunwyd

arni ar gyfer pob prosiect.

a. Yn unol â’r tîm Adnoddau Dynol, recriwtio a hyfforddi pobl ar gyfer pob

prosiect. Ymgymryd â chynefino a hyfforddi timau newydd ac adolygu

cynnydd a pherfformiad yn unol â hynny.

b. Cydlynu ag adnoddau Eiddo a TG ar gyfer cyfleusterau a seilwaith,

offer TG, ayyb.

6. Dylunio a gweithredu gwaith papur a gweithdrefnau cyflawni ar gyfer pob

prosiect a chydymffurfio â gofynion cleientiaid a chontractau. Cynnig

hyfforddiant addas ar gyfer y timau cyflawni i sefydlu safonau uchel o

gysondeb a chydymffurfiaeth.

7. Adolygu gweithdrefnau ac arferion gweithio prosiectau sefydledig yn

rheolaidd. Cyfeirio unrhyw faterion i sicrhau bod arfer effeithlon, effeithiol

sy’n cydymffurfio yn cael ei gynnal ar draws pob agwedd ar gyflawni.

8. Rheoli gweinyddiaeth prosiect mewn modd amserol.Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person

9. Darparu adroddiadau rheoli priodol ac amserol ynghylch perfformiad a

chynnydd prosiect i'r Rheolwr Contractau Busnes.

10.Rheoli pobl yn unol â gweithdrefnau a Gwerthoedd y Cwmni, fel; recriwtio a

dewis, rheoli perfformiad, rheoli absenoldeb, disgyblu a chwyno etc., gan

gysylltu â'r Adran Adnoddau Dynol.

11.Rheoli a gweithredu cynllun hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus ar

gyfer y tîm gan sicrhau bod systemau ar waith i gael cymorth gan

gymheiriaid a rhannu gwybodaeth.

12.Cynorthwyo'r Rheolwr Contractau Busnes drwy nodi a gwneud argymhellion

ar gyfer gwelliant parhaus, e.e. gweithdrefnau, systemau gwaith. Cymryd

rhan mewn fforymau gweithgorau perthnasol er mwyn cytuno ar welliannau

a'u gweithredu ar draws y gwasanaeth.

13.Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill a allai fod yn rhesymol i'r Tîm Arwain

eu pennu.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

1. Hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth drwy gynnig gwybodaeth ac

adnoddau perthnasol i sicrhau bod gwasanaethau cynhwysol yn cael eu deall

a’u datblygu yn y cymorth i fusnes a gynigir i gleientiaid.

2. Cynnal ymwybyddiaeth gyfredol, hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Parhaus mewn materion cydraddoldeb ac amrywiaeth a sut i ddarparu

gwasanaeth cynhwysol i'r holl gleientiaid.

3. Darparu a datblygu gwasanaeth cynhwysol yn unol â gwerthoedd a gofynion

cytundebol Business in Focus.

Diddordeb mewn ymgeisio? Anfon dy CV at post@swyddle.cymru