Swydd:
Swyddog Polisi/Ymchwiliadau a Chyngor
Lleoliad:
Port Talbot
Cyflog:
£30,600
Cyfeirnod:
CP21
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Comisiynydd Plant Cymru | Children's Comissioner Wales
Dyddiad Cau:
09-08-2021

Swyddog Polisi/Ymchwiliadau a Chyngor

Ein huchelgais yw Cymru lle caiff pob plentyn a pherson ifanc gyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i rywun sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Beth byddwch chi’n ei wneud?

Gan weithio gyda’r Tîm Polisi a’r Tîm Ymchwiliadau a Chyngor, byddwch chi’n cefnogi Comisiynydd Plant Cymru i gyflawni newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Byddwch chi’n rhan o rota dyletswydd ffôn, ac yn rhoi cyngor a chefnogaeth i blant, pobl ifanc, oedolion a gweithwyr proffesiynol eraill unigol, gan reoli llwyth achosion. Byddwch hefyd yn gyfrifol am feysydd gwaith penodol sy’n ymwneud â themâu polisi, gan ymateb i ymgyngoriadau’r llywodraeth a hybu hawliau plant yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Trwy weithio gyda’r ddau Dîm byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i ganfod y cysylltiadau systemig rhwng materion gwaith achosion a pholisi a deddfwriaeth cenedlaethol yng Nghymru.

Pa sgiliau a phrofiad bydd arnoch chi eu hangen ar gyfer y rôl hon?

Rydyn ni’n chwilio am rywun fydd yn ennyn hyder ystod eang o randdeiliaid, o blant a phobl ifanc i lunwyr penderfyniadau ar y lefel uchaf.

Bydd arnoch chi angen profiad blaenorol o gynghori, cynorthwyo ac eiriol ar ran eraill, a dull proffesiynol o ymdrin â galwadau ffôn, sy’n tawelu meddwl pob galwr; bydd arnoch chi hefyd angen gwybodaeth am faterion amddiffyn plant a diogelu.

Bydd gennych chi lefel ddatblygedig o lythrennedd a sgiliau cyfathrebu ardderchog, sgiliau ymchwil a dadansoddi, a dealltwriaeth o strategaeth llywodraeth leol a chenedlaethol mewn perthynas â CCUHP.

Rhaid i chi fedru cyfathrebu’n hwylus yn Gymraeg, neu fod â’r gallu i wella eich sgiliau presennol a’ch hyder yn gyflym.Gwneud cais – pwyswch “ymgeisio” am fanylion pellach a ffurflenni cais