Swydd:
Rheolwr Gweithrediadau
Lleoliad:
Gwynedd, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£26,629 - £34,953
Cyfeirnod:
Egnio1
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Cwmni Egni
Dyddiad Cau:
19-05-2022

Lleoliad

Byddai deilydd y swydd yn gweithio o gartref i ddechrau, ond yn dilyn hynny disgwylir y byddai'n gweithio’n hyblyg rhwng y cartref a lleoliad swyddfa Cwmni Egino (pan gaiff ei sefydlu'n ffurfiol) ger safle Trawsfynydd. Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb nodi y gallai'r rôl olygu rhywfaint o deithio i fynychu cyfarfodydd mewn lleoliadau eraill ar draws yr ardal.

 

Amdanom ni

Mae Cwmni Egino Cyf yn gwmni sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru a sefydlwyd yn 2021 i greu swyddi cynaliadwy a hyrwyddo adfywiad economaidd a chymdeithasol drwy hwyluso datblygiad ar safle’r hen orsaf bŵer niwclear yn Nhrawsfynydd ac o'i amgylch.

 

Y Rôl

Rydym yn awyddus i recriwtio Rheolwr Gweithrediadau i ymuno â'n tîm.

Byddwch yn adrodd i aelod o'r Uwch Dîm Rheoli a byddwch yn gyfrifol am weithrediad cyffredinol y busnes, gan oruchwylio'r gwaith o reoli Cwmni Egino o ddydd i ddydd.  Byddwch yn ymwneud â datblygu a chynnal y systemau, y prosesau a'r seilwaith gweithredol i gyfrannu at lwyddiant y cwmni, yn ogystal â sefydlu perthnasoedd credadwy, proffesiynol a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Yn ogystal, byddwch hefyd yn cefnogi'r Bwrdd a'i bwyllgorau.

I fod yn llwyddiannus bydd gennych, yn ddelfrydol, brofiad o weithio mewn cyd-destun gweithrediadau neu reoli swyddfa.  Bydd gennych sgiliau cyfathrebu, cynllunio a threfnu rhagorol.  Byddwch yn frwdfrydig iawn, yn gallu hunangymell ac yn gallu gweithio gyda manylder a materion sy'n sensitif o ran amser. 

Oherwydd natur a chyfrifoldebau'r rôl, mae’n ofynnol eich bod yn gallu siarad Cymraeg a’ch bod yn meddu ar sgiliau darllen ac ysgrifennu da yn y Gymraeg.

Byddai cymhwyster ym maes Gweinyddiaeth Busnes neu gymhwyster tebyg yn ddymunol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i gael sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Laurence Smith drwy ebostio:  Laurence.smith@cwmniegino.cymru

 

Sut i wneud cais

Dylai unigolion sydd â diddordeb gyflwyno llythyr sy’n nodi pam y credwch eich bod yn addas a pha brofiad y gallwch ei gynnig ynghyd â C.V. cyfredol sy'n nodi eich hanes gyrfaol, eich cyfrifoldebau a'ch cyflawniadau allweddol a manylion eich pecyn tâl cyfredol.  Dylech dynnu sylw yn eich llythyr at sut mae eich sgiliau a'ch profiad yn cyd-fynd â'r meini prawf yn y fanyleb person a geir yn y Swydd Ddisgrifiad sydd ynghlwm.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 12pm, 19 Mai 2022. Dylech anfon eich cais at Laurence.smith@cwmniegino.cymru.  Bydd y rhestr fer yn cael ei dewis ar yr 20fed o Fai a disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar y 23ain o Fai 2022.

 

Rydym yn gwerthfawrogi'r gwahaniaethau unigryw y mae pob un o'n cydweithwyr yn eu cyfrannu at ein gwaith ac rydym yn ymroddedig i greu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu parchu, eu cynnwys ac yn gallu perfformio ar eu gorau. Mae Cwmni Egino yn ymroddedig hefyd i greu gweithle sy'n amrywiol a chynhwysol. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein pobl ac yn mynd ati i geisio cael gweithlu sy'n cynrychioli amrywiaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu cefnogi. Mae Cwmni Egino yn croesawu ymgeiswyr benywaidd, BAME, LGBTQ+ ac ymgeiswyr sydd ag anabledd.  Rydym yn hapus i ystyried gweithio hyblyg.