Swydd:
Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri
Lleoliad:
Gweithio o Gartref
Cyflog:
£37,957
Cyfeirnod:
ACBNQ1204/SG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales
Dyddiad Cau:
12-04-2021

Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Gradd D: Cyflog cychwynnol o £37,957

Lleoliad: Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn recriwtio i’r rôl Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri. Mae hon yn rôl allweddol yn y tîm Gwasanaethau Ariannu sydd yn cynnwys Datblygu Busnes, Cymorth Busnes, Ymchwil a Gwerthuso, a’n gwasanaeth Cynghori ar Gyllid.

 

Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb arweiniol dros gydlynu, cynllunio a chyflawni rhaglenni cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau – Gwasanaethau Ariannu’r Celfyddydau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cynnal blaenoriaethau strategol y Cyngor. Byddant hefyd yn gyfrifol am reoli’r tîm o Swyddogion Grantiau a Gwybodaeth sy’n darparu’r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithdrefnau cyllid grant mewn sefydliad yn y sector cyhoeddus neu sefydliad elusennol, sgiliau rhyngbersonol da â’r gallu clir i weithredu mewn rôl sy’n darparu arweiniad a chyngor ar gyfer arweinwyr a rheolwyr uwch, profiad o ddrafftio cyllidebau, dadansoddiadau a chanllawiau, a profiad clir o reoli staff.

 

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

 

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

 

Dyddiad cau: 12:00pm canol dydd ar ddydd Llun 12 Ebrill 2021 Cyfweliadau (dros fideo): Wythnos yn cychwyn 26 Ebrill 2021