Swydd:
Darlithydd mewn Cyfrifeg a Busnes
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£21,136 - £38.680
Cyfeirnod:
20-21/03/35
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Coleg Ceredigion
Dyddiad Cau:
23-04-2021

Darlithydd mewn Cyfrifeg a Busnes
37 awr yr wythnos
Parhaol
£21,136 - £36,860
Dyddiad cau: 23/04/2021 am 12 canol dydd

Mae croeso I bobl wneud cais am swyddi yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a wneir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a wneir yn saesneg

Ydych chi’n meddwl y gallech chi ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o gyfrifyddion?

Ydych chi’n gyfrifydd cwbl gymwys gyda chefndir mewn diwydiant?

Ydych chi’n chwilio am newid gyrfaol?

Mae Coleg Sir Gâr yn chwilio am unigolyn dynamig a chreadigol i ymuno â’n tîm Cymwysterau Proffesiynol yn cyflwyno Rhaglenni Cyfrifyddu a Rheolaeth Busnes.

Byddwch chi’n arwain ein hadran Gyfrifyddu sydd uchel ei pharch gan weithio gyda’r rheolwyr a budd-ddeiliaid i ehangu’r ddarpariaeth sefydledig hon er mwyn bodloni anghenion y diwydiant yn y dyfodol.

Rydyn ni’n edrych am rywun â phrofiad diwydiannol a’r gallu i ysbrydoli a chefnogi oedolion proffesiynol i gyflawni eu potensial.

Byddwch chi’n arwain yr adran gyfrifyddu ac yn cydweithio gyda’r tîm Rheolaeth Busnes i ddatblygu ein portffolio cymwysterau proffesiynol

Bydd gennych y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch meddalwedd cyfrifyddu a byddwch yn hyderus yn eich galluoedd digidol i wneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer technolegau dysgu cyfunol

Disgrifiad Swydd

Bydd hi’n ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • Gyfrannu at y gwaith o addysgu, asesu a chydlynu rhaglenni astudio sy'n arwain at gymwysterau mewn cyfrifeg a busnes.
  • Arwain y rhaglenni AAT presennol a chwarae rôl arwyddocaol mewn datblygu’r ddarpariaeth AAT ar Gampws Pibwrlwyd ac ar-lein.
  • Ymgymryd â chyfrifoldebau cwrs a maes rhaglen fel y dynodir gan eich rheolwr llinell.
  • Bod yn aelod rhagweithiol o dîm y maes rhaglen a chyfrannu at y gwaith o addysgu a datblygu rhaglenni eraill ar draws y maes cwricwlwm.
  • Cymryd rhan yng ngweithgareddau marchnata, recriwtio, cofrestru a gweinyddu'r maes cwricwlwm.
  • Ymgymryd â dyletswyddau asesu a dilysu yn ôl y gofyn (os nad yw’r ymgeisydd yn meddu ar ddyfarniadau aseswr/dilysydd, bydd disgwyl iddynt ymgymryd â’r dyfarniadau hyn o fewn blwyddyn i ddechrau’r swydd).
  • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Pennaeth/Prif Weithredwr, yn gymesur â gradd y swydd, yn y gweithle cychwynnol neu leoliadau eraill yn y Coleg