Swydd:
GWEITHIWR CEFNOGI DIOGELWCH YN Y CARTREF
Lleoliad:
Wrecsam
Cyflog:
£21,322 i £22,183
Cyfeirnod:
GTG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru North Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad Cau:
14-06-2021

 

Rydym yn dymuno penodi 2 Gweithiwr Cefnogi Diogelwch yn y Cartref i ymuno gyda’r Adran Diogelwch Tân Cymunedol yn Wrecsam a Sir y Fflint.

 

Mae dyletswydd ar Awdurdodau Tân ac Achub dan Ddeddf y Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 i ddarparu gwybodaeth, cyhoeddusrwydd ac anogaeth i atal tanau a marwolaethau ac anafiadau cysylltiedig. Gan weithio gyda chymunedau Gogledd Cymru, mae Gweithwyr Cymorth Diogelwch yn y Cartref yn darparu cyngor, arweiniad ac offer diogelwch yng nghartrefi grwpiau targed a nodwyd, er mwyn cyfrannu at eu hiechyd, eu diogelwch a lles. O fewn eu meysydd cyfrifoldeb, byddant hefyd yn mynd ati i gefnogi’r gwaith o ddarparu gweithgareddau ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân ac ymgyrchoedd diogelwch.

 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, gyda'r gallu i ddatblygu perthnasoedd gwaith cryf, yn enwedig gyda phobl fregus o fewn y grwpiau targed a nodwyd. Gyda dull agored ac agos-atoch, bydd yr ymgeiswyr yn canolbwyntio ar y cwsmer ac yn eu cymell i helpu eraill i gadw'n ddiogel mewn ffordd barchus a chyfrinachol.

 

Bydd angen i ymgeiswyr ddangos (gyda thystiolaeth) y sgiliau, fel yr amlinellir yn y disgrifiad swydd a manylion y person, gan gynnwys y gofynion hanfodol canlynol:

  • Addysg hyd at NVQ Lefel 2 neu gyfwerth mewn pwnc yn ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol, neu brofiad cyfwerth o weithio gyda’r grŵp targed a nodwyd.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o anghenion y rhai sydd yn y grŵp targed a nodwyd
  • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol.
  • Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol, gan ddefnyddio’ch blaengaredd eich hun.
  • Gallu rheoli eich amser a’ch llwyth gwaith eich hun, a chwrdd â therfynau amser.
  • Sgiliau cyfrifiadurol, a phrofiad o ddefnyddio gosodiadau Microsoft Office.
  • Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig.
  • Mae’r gallu i gyfathrebu yn hyderus a rhugl yn y Gymraeg (at lefel 4) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
  • Penodir yn amodol ar Wiriad Manwl DBS a geirdaon boddhaol (rhaid ei gwblhau cyn cychwyn).

Mae’r tîm fel arfer wedi eu lleoli yn y Swyddfa Diogelwch Cymunedol yn Wrecsam neu Lannau Dyfrdwy ond mae staff yn gweithio o bell/o’r cartref ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19, gyda’r gallu i barhau i weithio’n hyblyg yn y dyfodol. Efallai y bydd gofyn hefyd i gyflawni'r swydd hon gan weithio o fewn asiantaethau eraill sy’n bartneriaid i ni. Dylai ymgeiswyr nodi y gallai fod gofyn i weithio y tu allan i oriau gwaith arferol yn achlysurol, yn unol â chytundeb ar y cyd.

 

Am fwy o wybodaeth am y swydd, gan gynnwys disgrifiad o’r swydd a phecyn cais, Cliciwch Ceisio Nawr