Swydd:
Pennaeth Gweithrediadau (Cymru)
Cyflog:
£53,175 (Yn Cynnwys Pwysedd Lleoliad)
Cyfeirnod:
MIND001
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Mind Cymru
Dyddiad Cau:
23-09-2021

Mae gennym ni uchelgeisiau mawr ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Rydyn ni’n mynd i frwydro dros iechyd meddwl mewn ffordd nad ydyn ni erioed wedi’i wneud o’r blaen.

Gyda'n gilydd, byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr y bydd pawb sy'n cael problem iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth a'r parch y maen nhw'n eu haeddu.

A ddewch chi gyda ni?

Ydych chi’n angerddol ynghylch newid y tirwedd iechyd meddwl ar draws Cymru, am roi pobl gyda phroblemau iechyd meddwl wrth galon dylunio gwasanaeth, dylanwadu a newid agweddau?Ydych chi’r math o berson sy’n gallu casglu pobl o gwmpas amcan cyffredin i greu cynghreiriau sy’n gwella bywydau pobl gyda phroblemau iechyd meddwl. Oes gennych chi brofiad amlwg o ddatblygu a gweithredu strategaeth fusnes gorfforaethol a thraws sefydliad ac o reoli perfformiad rhaglenni’n weithredol?Yna, efallai mai hon yw’r swydd i chi.

Yn adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr Mind Cymru, bydd gennych gyfrifoldeb strategol, cyffredinol ac atebol bod y Tîm Gweithrediadau yn llwyddo i gael canlyniad o ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl arwyddocaol well a fydd yn gwella agweddau’r cyhoedd, mewn partneriaeth, yng Nghymru.Byddwch yn aelod allweddol o dîm Uwch Arweinyddiaeth Mind Cymru.

Dyddiad cau:12 ganol dydd, 23 Medi 2021

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r ceisiadau am y swydd ynghynt os ceir llawer iawn o ymgeiswyr cryf - felly, fe fyddem yn eich annog i anfon eich cais yn gynnar.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, i ddechrau, yn unol â'r canllawiau presennol, ac yn y dyfodol, mae'n debyg, yn gweithio gartref. Ar ôl y cyfnod clo, bydd yn dal rywfaint o hyblygrwydd, ond disgwylir presenoldeb yn y swyddfa am o leiaf ddau ddiwrnod yr wythnos (neu fwy, yn dibynnu ar drefniadau eich tîm).

Mae Mind wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfleodd i bob aelod o staff ac anogir ceisiadau oddi wrth unigolion beth bynnag yw eu hoedran, anabledd, rhyw, ailaseiniad rhywedd, tueddiad rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hîl, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Cofiwch ddilyn y Swydd Ddisgrifiad wrth baratoi eich cais, bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fel yn ôl i ba raddau y bodlonir y meini prawf.