Swydd:
Cydlynydd Addasrwydd i Ymarfer
Lleoliad:
Caerdydd, Llanelwy
Cyflog:
£25,264 - £27,962 y flwyddyn
Cyfeirnod:
PTABYM1007-HL
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gofal Cymdeithasol Cymru/Social Care Wales
Dyddiad Cau:
10-07-2022

Cydlynydd Addasrwydd i Ymarfer
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Gydlynydd Addasrwydd i Ymarfer i ymuno â ni yn barhaol a darparu cymorth effeithlon ac effeithiol i’n Tîm Addasrwydd i Ymarfer.

Y Manteision

- Cyflog o £25,264 - £27,962 y flwyddyn
- 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
- Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
- Cynllun pensiwn llywodraeth leol
- Polisi gwaith hyblyg
- Gweithio hybrid
- Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Cydgysylltydd Addasrwydd i Ymarfer, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol a busnes effeithiol o ansawdd uchel i’r Tîm Addasrwydd i Ymarfer (FTP).

Yn y rôl brysur hon, byddwch yn derbyn ac yn ymateb i atgyfeiriadau am weithwyr gofal cymdeithasol mewn modd proffesiynol a chyfrinachol a byddwch yn cyfeirio ymholiadau yn gywir at aelodau'r tîm.

Byddwch yn cynnal dangosfwrdd o atgyfeiriadau lefel risg ganolig newydd, gan reoli gohebiaeth a symud atgyfeiriadau i fewnflwch FTP ar ôl derbyn gwybodaeth bellach.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Cefnogi pob swyddog achos gyda drafftio datganiadau tyst
- Gweinyddu datgeliadau Heddlu Cyfraith Gwlad
- Gweithredu fel golygydd gwe ar gyfer tudalennau gwefan Addasrwydd i Ymarfer
- Cydlynu cyfarfodydd FTP, gan gymryd nodiadau pan fo angen

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Cydlynydd Addasrwydd i Ymarfer, bydd angen:

- Profiad o ymdrin â gwybodaeth a sefyllfaoedd hynod sensitif a chyfrinachol
- Ymagwedd dawel ac aeddfed wrth ymdrin â sefyllfaoedd anodd
- Y gallu i flaenoriaethu eich llwyth gwaith yn effeithiol
- Sgiliau TG rhagorol

Byddai profiad o ddatblygu a dylunio adnoddau megis cyflwyniadau o fudd i'ch cais, yn ogystal â phrofiad o olygu'r we a/neu'r rhyngrwyd.

Byddai profiad o gymryd cofnodion yn ddymunol, yn ogystal â'r gallu i gyflawni dyletswyddau'r rôl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Gorffennaf 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Tîm, Gweinyddwr Cymorth Busnes, Gweinyddwr Addasrwydd i Ymarfer, neu Weinyddwr Gofal Cymdeithasol.

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle amrywiol fel Cydgysylltydd Addasrwydd i Ymarfer, gwnewch gais drwy’r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.