Swydd:
Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)
Lleoliad:
Caerdydd, Cymru
Cyflog:
£59,269 - £75,477
Cyfeirnod:
TCACW1608/SG
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cyngor Celfyddydau Cymru | Arts Council of Wales
Dyddiad Cau:
01-09-2021

Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau)

Lleolir y swydd hon yn unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru

Ydych chi’n angerddol ynghylch y Celfyddydau yng Nghymru? Yna helpwch ni i gyflawni ein Gweledigaeth i "Greu Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth galon bywyd a llesiant y genedl"!

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru'n bodoli i gynorthwyo a datblygu'r Celfyddydau yng Nghymru. Mae'n gwneud hynny er budd pobl ar draws Cymru ac i hyrwyddo celfyddydau Cymreig ar lwyfan ryngwladol.  Sefydlwyd y Cyngor dan Siarter Frenhinol, mae'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn ddosbarthwr arian y Loteri Genedlaethol ac yn Elusen gofrestredig.

Mae rôl y Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) yn gyfle gwych i Weithredwr/Uwch Weithiwr dawnus gymryd rôl arwain, gan weithio ar y lefelau uchaf gydag un o sefydliadau elusennol mwyaf Cymru.

Fel aelod o Uwch Dîm Arwain Cyngor Celfyddydau Cymru, sef y prif gorff sy’n gwneud penderfyniadau ar ran y Cyngor, bydd disgwyl i'r Cyfarwyddwr (Datblygu'r Celfyddydau) arwain y gwaith o gyflawni gwasanaeth gwybodaeth fusnes mewnol ac allanol o safon uchel, a sicrhau bod trafodion busnes gyda'r sefydliadau a'r unigolion a ariannwn yn cael eu rheoli'n dda. Y Cyfarwyddwr yw hyrwyddwr corfforaethol y Cyngor Celfyddydau ar gyfer Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â sicrhau bod y Ddeddf yn dylanwadu ar strategaeth a chyflwyniad y Cyngor Celfyddydau ei hun, bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn datblygu dulliau arloesol ar gyfer ymgorffori'r nodau llesiant ar draws y sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

Bydd cyfrifoldebau lefel gorfforaethol penodol yn amrywio ac yn newid yn ôl y prosiectau y mae'r Cyngor yn dymuno eu datblygu. Ar hyn o bryd, y Cyfarwyddwr sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am Gyfathrebu'r Cyngor, Collectorplan a'n strategaeth Celfyddydau ac Iechyd.

Bydd  gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad proffesiynol sylweddol o weithredu ar lefel rheolwr uwch mewn rôl debyg mewn amgylchedd ariannol neu ddyfarnu grantiau cymhleth. Byddai profiad o weithio yn y sector cyhoeddus, neu ym maes y celfyddydau’n fanteisiol, er nad yn hanfodol.

Mae’r swydd hon yn gyfrifol am hybu’r Gymraeg yn y sector celfyddydau, felly bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ymwybyddiaeth ymarferol da o’r iaith Gymraeg ac ymrwymiad i ddysgu’r iaith yn rhugl o fewn llinell amser penodol. 

Ymhlith y buddion a gynigir mae oriau/patrwm gweithio hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol.

 Dyddiad cau: 9:00 y bore ar 1 Medi 2021 Dyddiad y cyfweliad: 13 neu 14 Hydref 2021 

 Rydyn ni'n gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned, a hynny yn Gymraeg neu Saesneg.

 

Pwyswch “ymgeisio” am fanylion pellach a ffurflen gais.