Swydd:
Swyddog Cymorth Cyfathrebu Digidol
Lleoliad:
Cymru
Cyflog:
£22,628 - £24,107
Cyfeirnod:
WCVA21
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
WCVA
Dyddiad Cau:
17-05-2021

Teitl y swydd: Swyddog Cymorth Cyfathrebu Digidol (cyfnod penodol o 1 mlynedd)

Yn atebol i: Swyddog Marchnata a Chyfathrebiadau            

Lleoliad: Hyblyg: Mae gennym ni ganolfannau swyddfa yn Abergele, Aberystwyth a Chaerdydd y gall staff eu defnyddio. Rydyn ni’n fudiad Cymru gyfan, sy’n golygu y bydd angen mynychu rhai digwyddiadau staff ac ymrwymiadau gwaith penodol yn ôl yr angen.

Gwyliau Blynyddol: 25 diwrnod y flwyddyn, ynghyd â gwyliau banc a phum diwrnod disgresiwn, pro rata

Teithio:   Ffafrir trafnidiaeth gyhoeddus; pan nad yw hyn yn gyfleus gall staff ddefnyddio’u cerbydau eu hunain neu'r system rhentu car. Telir cyfradd safonol y filltir yn unol â’r cyfraddau a argymhellir gan Gyllid y Wlad

Oriau:     35 awr yr wythnos.  Mae cynllun amser hyblyg ar waith a chaniateir amser yn gyfnewid am unrhyw waith sydd angen ei wneud y tu allan i oriau gwaith arferol. Bydd ceisiadau am rannu swydd yn cael eu hystyried.

Pensiwn: Bydd cyfraniad o 9% o gyflog blynyddol y swydd yn cael ei dalu i mewn i gynllun pensiwn cymeradwy CGGC.

Sgiliau iaith:Mae rhuglder y gellir ei ddangos yn y Gymraeg, gan gynnwys siarad, gwrando, deall, darllen ac ysgrifennu, yn hanfodol i’r            swydd.

NOD Y SWYDD

Bydd y deiliad swydd yn cynorthwyo’r tîm Aelodaeth a Marchnata i gyflawni amrediad eang o gyfathrebiadau digidol integredig fel y gall CGGC hysbysu, annog, cynnwys a dylanwadu ar ei aelodau a’i gynulleidfaoedd allweddol. Bydd y rôl yn cynorthwyo’r tîm i gynllunio a chynhyrchu cynnwys ar draws y sianeli digidol y mae CGGC yn berchen arnynt, yn unol â strategaeth y mudiad, ac yn parhau i godi proffil CGGC.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Datblygu, gweithredu a gwerthuso cyfathrebiadau digidol sy’n galluogi CGGC i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd allweddol ynghylch ein gwasanaethau.

Dod o hyd i, a chreu, cynnwys cyfoethog ar gyfer sianeli digidol CGGC, e.e. y wefan, cyfryngau cymdeithasol, e-farchnata, blog, rhyngrwyd ac ati.

Ymgysylltu â chynulleidfaoedd ar-lein a meithrin cydberthnasau â nhw, gan annog trafodaethau ynghylch materion y trydydd sector a chysylltu ag aelodau, cefnogwyr a dylanwadwyr.

Monitro cyfathrebiadau digidol CGGC yn unol â pholisïau a gweithdrefnau cytunedig. Cynhyrchu data dadansoddi bob mis er mwyn asesu a yw’r gweithgarwch digidol ar y trywydd iawn i fodloni Dangosyddion Perfformiad Allweddol.

Rhoi cymorth golygyddol a marchnata digidol i dimau eraill CGGC.

Cydlynu amserlen farchnata CGGC a llunio ac anfon negeseuon e-bost at ein haelodau a’n cynulleidfaoedd allweddol.

Bod yn warchodwr brand er mwyn sicrhau bod llais ein brand yn cael ei ddefnyddio’n gyson a chyflwyno mewnolwg ar sail agweddau, diddordebau, safbwyntiau ac ymddygiad aelodau a rhanddeiliaid allweddol.

Nodi tueddiadau a barnau, gwerthuso technolegau sy’n dod i’r amlwg ac optimeiddio perfformiad sianeli digidol CGGC.

Gwneud gwaith cyflenwi derbynfa yn ôl yr angen, gan gynnwys ymdrin ag ymholiadau ffôn ac ymwelwyr.

Gweithio gyda thimau eraill i gynghori ar ymgyrchoedd amlgyfrwng a’u llunio.

Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer tîm staff ehangach CGGC pan fydd angen cymorth arnynt gydag adnoddau a deunyddiau brandio.

Diweddaru a lanlwytho cynnwys ar ein gwefan Wordpress.

 

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr. Mae’n bosibl y bydd gofyn i ddeiliad y swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol o bryd i’w gilydd, neu fel y bo angen, yn sgil anghenion datblygiadol y gwasanaeth neu fudiad.

Gan fod CGGC yn cael ei gyllido’n rhannol gan Gyllid Ewropeaidd (drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) gallai rhai o’ch dyletswyddau ofyn i chi dreulio amser yn gweithio ar draws y prosiectau hyn. Y cyfeirnodau WEFO ar gyfer y prosiectau hyn yw 80845, 80846, 80847 ac 80848.

MANYLEB UNIGOLYN

Mae’r canlynol yn sgiliau hanfodol (ni fydd ymgeiswyr na fydd yn gallu dangos y sgiliau hyn yn cael eu rhoi ar y rhestr fer)

 

Dealltwriaeth y gellir ei dangos o gyfathrebiadau digidol effeithiol a pharodrwydd i wybod y diweddaraf am dechnolegau a datblygiadau.

 

 • Profiad profedig o lunio cyfathrebiadau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.
 • Sgiliau TG rhagorol a phrofiad o ddefnyddio systemau meddalwedd fel Microsoft Office.
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, ar lafar ac ar bapur, a sgiliau y gellir eu dangos o fod yn eglur ac yn gryno.
 • Trefnus tu hwnt ac yn gallu rheoli eich llwyth gwaith eich hun a rhedeg prosiectau integredig neu arwahanol, gan weithio’n effeithiol fel rhan o dîm.
 • Gallu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Ymrwymiad i ddiben CGGC a’i bolisïau cyfle cyfartal a Chymraeg.
 • Gallu arwain gwaith o gynllunio a chyflawni ymgyrchoedd amlgyfrwng.
 • Sgiliau rhyngbersonol da, gan gynnwys y gallu i weithio gyda gwahanol randdeiliaid a chydweithio i ddatrys problemau.

 

Mae’r canlynol yn sgiliau allweddol: (mae angen y sgiliau hyn ar gyfer y rôl, ond gellid eu hennill yn y swydd neu drwy hyfforddiant o fewn chwe mis i’r penodiad)

 • Profiad o weithio o fewn y trydydd sector yng Nghymru 
 • Dealltwriaeth o’r cyd-destun gwleidyddol a deddfwriaethol yng Nghymru
 • Profiad o gynnal a diogelu brand mudiad ar fformatau amrywiol.
 • Profiad o ddefnyddio Systemau Rheoli Cynnwys, systemau marchnata e-bost, offer cyfryngau cymdeithasol a data dadansoddi’r we.

 

Mae’r canlynol yn sgiliau dymunol: (mae’r sgiliau hyn yn fanteisiol a byddent yn gwella’r cais)

Profiad o ddefnyddio Google Analytics neu debyg.

 • Profiad o werthuso data.
 • Profiad o reoli cyfrif cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys monitro data dadansoddi.