Swydd:
Prentis Digidol
Lleoliad:
Gwent
Cyflog:
15,777
Cyfeirnod:
1544
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
HEDDLU GWENT
Dyddiad Cau:
04-05-2021

Mae'r swydd hon wedi cael ei chynllunio i roi cyfle i ddatblygu sgiliau ac ennill profiad mewn amgylchedd gwasanaeth sector cyhoeddus wrth ein helpu ni i ddarparu gwasanaeth proffesiynol i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Fel prentis byddwch yn cynorthwyo'r sefydliad i gyflawni ei strategaeth ddigidol, yn un o'r timau canlynol:

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu; Yr Adran Cyfiawnder Troseddol; Yr Adran Dysgu a Datblygu

Yn ogystal, byddwch yn gweithio i gyflawni un o'r cymwysterau canlynol sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol: Defnyddiwr TG Lefel 2 neu 3

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sy'n awyddus i ddysgu a datblygu'n bersonol ac sy'n gallu gwneud cyfraniad go iawn i'n llu gan gynnal ein gwerthoedd. Rydym yn cynnig pecyn hyfforddiant cynhwysfawr a fydd yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau a gwybodaeth i chi er mwyn i chi ddechrau ar yrfa lwyddiannus.

Sylwer - Fel prentisiaeth mae'r gofyniad i gwblhau gwaith cwrs yn rhan hanfodol o'r rôl hon.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.  

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.  

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb. 

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian a Clare - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan. 

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.