Swydd:
Swyddog Cyflenwi - Technocamps
Lleoliad:
Abertawe
Cyflog:
£30,046 - £30,942
Cyfeirnod:
TECH001
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Technocamps Prifysgol Abertawe
Dyddiad Cau:
27-09-2021

Bydd y swydd hon wedi'i lleoli yn y campws Singleton

Mae Technocamps yn rhaglen allgymorth i ysgolion ac i gymunedau ar draws Cymru gyfan a sefydlwyd yn 2003 gan yr Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, a chanddi hybiau rhanbarthol bellach ym mhrifysgolion Bangor, Caerdydd a Glyndŵr a Phrifysgolion De Cymru. Un nod sydd ganddi yw hybu twf yn nifer y disgyblion sy’n dewis astudio cyfrifiadureg a phynciau STEM sy’n gysylltiedig â hi ar gyfer TGAU, Safon Uwch ac ymhellach.

Mae Gweithrediad Technocamps, sy'n werth £5.3M ac a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru a'i nod yw darparu ymyriadau tymor hir i ddisgyblion mewn ysgolion uwchradd ar draws gorllewin Cymru a'r Cymoedd i ysgogi ac ysbrydoli eu taith i astudio cyfrifiadureg i gefnogi gyrfaoedd posib ym maes STEM. Bydd y Gweithrediad yn cynnwys 25 aelod o staff ar draws y sefydliadau partner gyda'r nod o ddarparu ymyrraeth i 3800 o gyfranogwyr trwy gydol y gweithrediad tair blynedd.

Bydd y Swyddog Cyflenwi Technocamps yn adrodd yn uniongyrchol i'r Rheolwr Gweithrediadau ac yn datblygu a darparu gweithgareddau wedi'u seilio ar STEM a Chyfrifiadureg ar gyfer y Gweithrediad Technocamps. Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dîm cyflwyno Technocamps, gan gyflwyno gweithdai i ddisgyblion ysgol ledled De Cymru.

Prif Ddiben y Swydd
 1. Bod yn gyfrifol am drefnu, datblygu a darparu gweithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol a'i gymwysiadau mewn pynciau STEM eraill.
 2. Sefydlu a chynnal cyswllt â'r holl ysgolion a cholegau i godi'r proffil ac annog cyfranogiad yn y rhaglen Technocamps.
 3. Rheoli a chynnal y cyswllt rheolaidd sy'n ofynnol gyda'r ysgolion a'r colegau i'w hysbysu o bynciau a fformat y gweithdai, y dosbarthiadau meistr a'r digwyddiadau sydd ar gael trwy'r Gweithrediad Technocamps.
 4. Gweithio gydag ysgolion a cholegau lleol i bennu eu hanghenion penodol mewn perthynas â gweithgareddau wedi'u teilwra, gan gynnwys cyfleoedd profiad gwaith a gweithdai yn yr ysgol.
 5. Bod yn gyfrifol am baratoi a chynnal y rhaglen weithgareddau Technocamps ar gyfer ysgolion a cholegau.
 6. Ymgysylltu ag academyddion lleol i godi proffil Technocamps ac ennyn cefnogaeth iddynt.
 7. Archwilio cyfleoedd i gynnwys busnes a diwydiant lleol mewn Technocamps.
 8. Ymgysylltu â chynrychiolwyr STEM o awdurdodau addysg lleol i godi proffil Technocamps ac ennyn cefnogaeth iddynt.
 9. Ymgysylltu â'r pedwar Consortia Addysg Ranbarthol a sefydliadau addysg a chymorth pobl ifanc eraill i ddatblygu cysylltiadau cydweithredol.
 10. Sicrhau arfer gorau wrth reoli digwyddiadau mewn perthynas â dyrannu adnoddau, e.e. gofynion arlwyo; gweinyddiaeth; mynediad ysgol i gampws y brifysgol; a threfniadau siaradwr.

Meini Prawf Hanfodol:

Gwerthoedd:

 1. Tystiolaeth arddangosadwy o ymfalchïo mewn darparu gwasanaethau a datrysiadau proffesiynol.
 2. Y gallu i gyd-weithio mewn amgylchedd o gydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch i ddarparu gwasanaethau sy'n ymdrechu i ragori ar anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid.
 3. Tystiolaeth arddangosadwy o ddarparu arddull gofalgar i'ch holl gwsmeriaid gan sicrhau profiad personol a chadarnhaol.

Cymhwyster:

 1. Addysgwyd i lefel gradd neu gyfwerth mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol neu bwnc STEM perthnasol.

Profiad:

 1. Profiad o weithio yn y sectorau cyfrifiadureg, TGCh ac addysg, a gwybodaeth fanwl amdanynt.
 2. Profiad o ddatblygu a darparu cyflwyniadau a gweithdai gyda chanlyniadau dysgu arddangosadwy.
 3. Profiad o gysylltu a rhwydweithio yn y maes addysg, a hyder ynddo.
 4. Profiad o weithio'n llwyddiannus o fewn rôl sy'n seiliedig ar addysgu.

Gwybodaeth a Sgiliau:

 1. Sgiliau trefnu a rheoli amser rhagorol gyda gyriant personol, brwdfrydedd ac ymrwymiad i lwyddiant;
 2. Sgiliau rheoli pobl rhagorol a'r gallu i sgwrsio ag ystod eang o randdeiliaid ar bob lefel;
 3. Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 4. Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm;
 5. Gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferol o ddatblygiadau cyfredol yn System Addysg Cymru.

Ariannwyd y swydd dymor penodol hon yn rhannol gan Raglen Cronfa Strwythurol Ewrop 2014-2020 trwy'r Gweithrediad Technocamps. Ariennir Gweithrediad Technocamps rhwng 6 Gorffennaf 2018 a 30 Medi 2022.