Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)
Lleoliad:
Caerdydd, Caerfyrddin
Cyflog:
£27,200 - £32,831(Pro Rata)
Cyfeirnod:
S4C324
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
28-09-2021

Dawn ysgrifennu? Trwyn am stori? Profiad o weithio gyda newyddiadurwyr? Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â Thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a sicrhau sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid. Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd Tîm y Wasg a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C. Bydd gennych sgiliau ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg o’r radd flaenaf, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu, trefnu a chynllunio rhagorol.

Oriau gwaith: 3 diwrnod yr wythnos

Cyfnod prawf: 4.5 mis

Gwyliau: 26 diwrnod yn ogystal a gwyliau banc ar sail pro rata

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau: Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Mawrth 28 Medi 2021.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Cyfle Cyfartal ag Amrywiaeth: Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.