Swydd:
Arbenigwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
£32,673- £34,578
Cyfeirnod:
2646
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
03-02-2022

Ydych chi’n newyddiadurwr go iawn?  

Allwch chi adnabod stori newyddion dda a dod o hyd i ffordd o’i rhannu mewn print ac ar gyfryngau darlledu? 

Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol a fyddai wrth ei fodd yn rhoi sylw cadarnhaol i’n gwaith ac adrodd ein stori wrth gymunedau Gwent, Cymru a gweddill y DU. 

Bydd gennych chi ddealltwriaeth gadarn o weithio gyda’r cyfryngau a hanes da o ymdrin â’r cyfryngau yn rhagweithiol.

Byddwch yn meithrin cydberthynas weithio dda gyda rhanddeiliaid mewnol a ffynonellau cyfryngau allanol, boed hynny wrth weithio ar ymgyrch penodol neu ar stori unigol.

Bydd gennych chi sgiliau ysgrifennu a threfnu rhagorol a byddwch yn benderfynol o gyflawni gwaith i safon uchel.

Mae ein gwasanaeth yn weithredol 24/7 a bydd disgwyl i chi gefnogi gwaith y tu allan i oriau.

Byddwch yn gweithio yn rhan o dîm llwyddiannus, dynamig a chefnogol a bydd cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad pellach.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch ein Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol - Nicola.wesson@gwent.police.uk

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. .

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i fwrw cais.