Swydd:
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwmseriaid Dwyieithog
Lleoliad:
Porthmadog
Cyflog:
£21,249
Cyfeirnod:
HMRC010
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
HMRC | CThEM
Dyddiad Cau:
04-10-2021

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn gallu cyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y ddwy iaith.

Mae CThEM, ynghyd â phob adran o’r llywodraeth sydd â sylfaen gwsmeriaid yng Nghymru, wedi mynd ati i ddarparu ein gwasanaethau Cymraeg fel y cytunwyd gyda Chomisiynydd y Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg ym Mhorthmadog yn darparu amrywiaeth o wasanaethau Cymraeg i’r cwsmeriaid hynny sy’n dymuno delio â CThEM drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau ffôn, gohebiaeth, sgyrsiau wyneb yn wyneb, gweithio achos, prosesu ffurflenni, anfon ffurflenni Cymraeg, cymryd taliadau a chymorth gwasanaethau digidol.

Yn CThEM rydym wedi ymrwymo i greu lle gwych i weithio i’n holl gyflogeion; amgylchedd cynhwysol a pharchus sy’n adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu.

Rydym eisiau helpu pawb sy’n dewis gweithio i ni i gyrraedd eu potensial uchaf, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith hyblyg yn ogystal â chymorth er mwyn i chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad i chi yn CThEM.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd â’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon.

Swydd Ddisgrifiad

A ydych yn wych gyda phobl, yn gymwynasgar ac yn frwdfrydig?

Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi, gallech chi fod yr union Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid y byddem yn falch o’i gyflogi yn CThEM. Chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyrau ac e-byst, a thrwy sgwrsio dros y we.

Byddwch yn mynd ati i geisio datrys ymholiadau gan gwsmeriaid ar y cyswllt cyntaf, pan fo hynny’n bosibl, ac yn defnyddio’ch sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddelio â sgyrsiau cymhleth ond gwerth chweil. Peidiwch â phoeni – cewch hyfforddiant ar sut i ddelio â galwadau cymhleth. Ein swydd ni yw’ch cefnogi wrth i chi ein helpu i roi cymorth i’n cwsmeriaid.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn CThEM, bydd gennych gyfrifoldeb a chyfleoedd gwirioneddol i ddisgleirio ac i ddatblygu’ch gyrfa gyda ni. Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar a chroesawgar, a chewch ddigon o gymorth a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Nid yw profiad yn angenrheidiol gan y rhoddir hyfforddiant llawn. Yr hyn sydd ei angen arnom yw’ch brwdfrydedd, eich agwedd gymwynasgar, a’ch parodrwydd i ddysgu. Fodd bynnag, bydd hefyd yn hanfodol eich bod yn teimlo’n gyfforddus wrth siarad ar y ffôn, bod gennych sgiliau ysgrifennu da, a’ch bod yn awyddus i helpu pobl eraill.
 

Dyletswyddau

• Sgiliau cyfathrebu gwych - ar lafar yn ogystal ag yn ysgrifenedig yn Gymraeg a Saesneg.
• Ymroddiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid
• Y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a rhai sy’n cael eu cynnal ar raddfa gyflym
• Y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir
• Agwedd benderfynol ac awch gwirioneddol am roi cymorth i bobl
• Hyfedredd mewn mathemateg a’r gallu i ddelio â chyfrifiadau sylfaenol.

Rydym yn ymdrechu i fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom.

Ffurflen gais

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i chi lenwi CV sy’n rhoi manylion eich hanes gweithio. Ni chaiff hwn ei sgorio. Bydd gofyn i chi hefyd ddangos tystiolaeth o’r Ymddygiadau a nodir isod. Ni ddylai’r rhain fod yn fwy na 250 eiriau yr un
• Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd
• Cyflawni’n Brydlon
• Cyfathrebu a Dylanwadu.
Sifft

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, mae’n bosibl y bydd ceisiadau’n cael eu sifftio’n gychwynnol ar sail yr ymddygiad blaenllaw, sef Rheoli Gwasanaeth o Ansawdd. Asesir yr holl ymddygiadau eraill os byddwch yn symud ymlaen i sifft lawn.


Cyfweliad


Yn ystod y cyfweliad gyda’r panel, gofynnir cwestiynau i chi yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd y cwestiynau’n seiliedig ar ymddygiadau er mwyn archwilio’n fanwl yr hyn rydych yn gallu’i wneud. Gofynnir hefyd cwestiynau i chi sy’n seiliedig ar gryfderau i gael gwybod yr hyn rydych yn ei fwynhau a’r hyn sy’n eich cymell ac sy’n berthnasol i’r swydd.

Dyma enghraifft o gwestiwn sy’n seiliedig ar gryfderau:
“Dywedir yn aml mai anghenion y cwsmer ddylai ddod yn gyntaf. I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad hwn?”

Nid oes disgwyl na gofyn i chi baratoi ar gyfer y cwestiynau sy’n seiliedig ar gryfderau cyn y cyfweliad, er y gallai fod yn ddefnyddiol treulio rhywfaint o amser yn ystyried yr hyn rydych yn mwynhau ei wneud a’r hyn rydych yn ei wneud yn dda.

Bydd dyddiadau’r sifft a’r cyfweliadau’n cael eu cadarnhau maes o law. Cynhelir cyfweliadau dros Microsoft Teams


Addasiadau rhesymol

Os rhoddir person ag anabledd dan anfantais sylweddol o’i gymharu â pherson heb anabledd, mae dyletswydd arnom i wneud newidiadau rhesymol i’n prosesau.

Os oes angen gwneud newidiadau er mwyn i chi allu gwneud eich cais, dylech wneud y canlynol:

Cysylltu â Gwasanaeth Recriwtio’r Llywodraeth yn volumerecruitmenthmrc.grs@cabinetoffice.gov.uk cyn gynted â phosibl cyn y dyddiad cau, i drafod eich anghenion.

Os hoffech ragor o wybodaeth, darllenwch ein harweiniad ar addasiadau rhesymol am ragor o fanylion a gwybodaeth gyswllt.