Swydd:
Cynorthwyydd Gweinyddol Gwasanaethau Fflyd
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
£19,452-£20,706
Cyfeirnod:
2640
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
03-02-2022

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol newydd i weithio yn yr Adran Gwasanaethau Fflyd. Nid yw hon yn swydd weinyddol arferol gan y bydd disgwyl i chi yrru cerbydau’r Heddlu o/i safleoedd contractwyr allanol ac ymdrin â nifer o dasgau a llawer o wybodaeth ar yr un pryd. Rydym angen aelod tîm sy’n gymdeithasgar, rhagweithiol a phroffesiynol ac sy’n gweithio’n ofalus. Ar hyn o bryd mae’r contract am dymor penodol tan ddiwedd Mehefin 2022, gyda’r gobaith o estyn y cyfnod.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. 

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.

Mewngofnodwch am fwy o wybodaeth ar sut i fwrw cais.