Swydd:
Cyfarwyddwr Creadigol
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Cyfeirnod:
S4CCC
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
06-09-2021

Cyfarwyddwr Creadigol

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus sy’n bodoli i hyrwyddo a hwyluso defnydd

o’r iaith Gymraeg. Mae swyddogaeth S4C yn unigryw. Rydym yn comisiynu, creu a dosbarthu cynnwys Cymraeg o ansawdd uchel. Mae S4C yn buddsoddi ac yn ymbweru unigolion a chwmnïau i greu cynnwys apelgar ar gyfer defnyddwyr.

Mae’r ffordd mae defnyddwyr yn ymwneud â chynnwys wedi newid yn sylweddol a mae’n rhaid i S4C ymateb i’r her. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni adnabod ein cynulleidfa’n well gan ymateb i’w anghenion a chomisiynu cynnwys yn yr iaith Gymraeg sy’n feiddgar, clyfar, yn cynyddu gwerth ac yn creu argraff.

Dyma gyfle gwych i unigolyn brwdfrydig i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Cyfarwyddwr Creadigol yn un hynod bwysig – canolbwynt creadigol y cwmni sy’n greiddiol i lwyddiant S4C. Mi fydd y rôl yma yn aelod o Dîm Rheoli a Bwrdd Unedol S4C. Y prif ddyletswydd bydd cyfrifoldeb dros ddatblygu strategaeth cynnwys beiddgar ac arloesol yn yr iaith Gymraeg bydd yn cyfoethogi’r arlwy ar draws pob genre a llwyfan ac yn sicrhau mwy o werthfawrogiad ac effaith ar y gynulleidfa. Elfen hanfodol o’r gwaith bydd sicrhau bod y strategaeth cynnwys yn cael ei gymeradwyo a’i weithredu’n effeithlon ac yn esblygu dros amser.

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol craff sydd ag awydd i lwyddo. Bydd gan ddeiliad y swydd weledigaeth glir a dealltwriaeth eang o anghenion newidiol cynulleidfa pan yn ymddiddori a mwynhau cynnwys ar draws amrywiol lwyfannau. Yr uchelgais bydd i osod cyfeiriad strategol clir i gynnwys S4C gyda’r ffocws ar ymateb i’r shifft mewn arferion o’r llinol traddodiadol i’r digidol. Bydd hyn yn cyfoethogi’r arlwy gan sbarduno diddordeb tra’n meithrin a chynnal teyrngarwch ymysg y gynulleidfa. Bydd gan y person drac record da a synnwyr golygyddol eglur.

Bydd gan yr unigolyn llwyddiannus brofiad sylweddol o greu a chomisiynu cynnwys a wedi ennyn credadwyedd o fewn y sector gynhyrchu, y diwydiant darlledu neu’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a/neu tu hwnt. Bydd deiliad y swydd yn gyfathrebwr heb ei ail -yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd yn siarad ar ran S4C gan feithrin perthnasau cryf a buddiol gyda’r sector gynhyrchu annibynnol yng Nghymru a thu hwnt, y BBC a phartneriaid eraill.

Bydd creu a datblygu syniadau ac ysbrydoli tîm yn dod yn naturiol iddynt. Bydd disgwyl iddynt gyfrannu’n helaeth at drafodaethau polisi a chyfeiriad strategol cyffredinol y gwasanaeth.

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.