Swydd:
Gweinyddwr Adnoddau
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£20,330 - £21,777
Cyfeirnod:
100-AC289-0622-W
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board
Dyddiad Cau:
26-06-2022
Prif leoliad: Gweinyddiaeth
Gradd: Band 3
Contract: Parhaol
Oriau: Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd: 100-AC289-0622-W
Gwefan: Hafan Derwen
Tref: Caerfyrddin
Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn
Cyfnod cyflog: Yn flynyddol
Yn cau: 26/06/2022 23:59
Dyddiad y cyfweliad: 05/07/2022
 

Trosolwg o'r swydd

Rydym yn chwilio am ddau unigolyn llawn cymhelliant a phrofiad addas i ymuno â’r Tîm Adnoddau yn Hafan Derwen, Caerfyrddin yn llawn amser.

Mae hon yn swydd amser llawn – 37.5 awr yr wythnos. Ar hyn o bryd mae’r tîm yn gweithio 3 diwrnod yn y swyddfa gyda’r 2 ddiwrnod sy’n weddill yn gweithio gartref.

 

Prif ddyletswyddau'r swydd

Mae'r swydd yn cynnwys gweithio i ddarparu cefnogaeth i reolwyr a phenodedigion trwy gydol y broses recriwtio a dethol gan ddefnyddio Trac, NHS Jobs ac ESR ar gyfer pob swydd wag Nyrsio a Gofal Iechyd ar draws y Bwrdd Iechyd.

Gan weithio o fewn y tîm byddwch yn cefnogi rheolwyr gyda'r broses recriwtio o'r dechrau i'r diwedd.

Bydd angen i chi fod wedi cael profiad gweinyddol a/neu gwsmeriaid blaenorol yn ogystal â sgiliau cyfathrebu a rheoli amser rhagorol.

 

Gweithio i'n sefydliad

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw cynllunydd a darparwr gwasanaethau gofal iechyd y GIG i bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a’r siroedd cyfagos. Mae ein 11,000 o staff yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, mewn ysbytai, iechyd meddwl ac anableddau dysgu ar gyfer tua 384,000 o bobl ar draws chwarter ehangdir Cymru. Gwnawn hyn mewn partneriaeth â’n 3 awdurdod lleol a chydweithwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, gan gynnwys ein gwirfoddolwyr, drwy: 
•    Pedwar prif ysbyty: Ysbyty Cyffredinol Bronglais yn Aberystwyth, Ysbyty Cyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin, Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli a Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg yn Hwlffordd;
•    Saith ysbyty cymunedol: Dyffryn Aman a Llanymddyfri yn Sir Gaerfyrddin; Tregaron, Aberaeron ac Aberteifi yng Ngheredigion; a Chanolfan Adnoddau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ysbyty Dinbych-y-pysgod a De Sir Benfro yn Sir Benfro;
•    48 o bractisau cyffredinol (pedwar ohonynt yn bractisau a reolir), 47 practis deintyddol (gan gynnwys tri orthodontig), 99 o fferyllfeydd cymunedol, 44 o bractisau offthalmig cyffredinol (43 yn darparu Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru a 34 o wasanaethau golwg gwan) ac 17 o ddarparwyr gofal cartref yn unig ac 11 canolfannau iechyd;
•    Lleoliadau niferus yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu;
•    Gwasanaethau tra arbenigol a thrydyddol a gomisiynir gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, cydbwyllgor sy'n cynrychioli 7 bwrdd iechyd ledled Cymru.

 

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Gellir dod o hyd i ddisgrifiad swydd llawn a manyleb y person ynghlwm yn y dogfennau ategol ar y tudalen hon.

Mae'r Bwrdd Iechyd yn ymrwymedig i gefnogi ei staff i goleddu'n llawn yr angen am ddwyieithrwydd, gan felly wella profiadau cleifion a defnyddwyr gwasanaethau. Yn unol â'n hymrwymiad i gynyddu nifer y staff sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg â chleifion a gweithwyr proffesiynol, rydym yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cynhelir y cyfweliadau ar 05/07/2022.

Manyleb y person

Cymwysterau a Gallu

Meini prawf hanfodol
  • QCF 3 Gweinyddiaeth Busnes neu brofiad cyfatebol
  • Gwybodaeth o taenlenni, offer swyddfa a systemau gweithle eraill.
  • Deall cyfrinachedd
  • Monitro a datrys cwsmer ymholiadau
Meini prawf dymunol
  • Gwybodaeth o'r deddfwriaeth yn ymwneud a recriwtio a sut mae'n effeithio ar y gwaith y tim o ddydd i ddydd

Profiad

Meini prawf hanfodol
  • Delio a’r cyhoedd/ gwasanaeth cwsmer
  • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa
  • Profiad o defnyddio cynnyrch Microsoft
Meini prawf dymunol
  • Profiad AD neu Recriwtio

Sgiliau Iaith

Meini prawf hanfodol
  • Sgiliau iaith Gymraeg llafar ac ysgrifenedig – lefel 4 ar ein Matrics Sgiliau Iaith Gymraeg.