Swydd:
Rheolwr Cymwysterau
Lleoliad:
Newport
Cyflog:
£39,310- £47,000
Cyfeirnod:
ACBAC1501/SG
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Cymwysterau Cymru I Qualifications Wales

Rheolwr Cymwysterau
Casnewydd

Amdanom ni

Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, Lefel A a chymwysterau galwedigaethol.

Rydym yn chwilio am Reolwr Cymwysterau i ymuno â ni ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond mae ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys cyfran ran-amser a swydd gellir ei drafod yn y cyfweliad.

Y Buddion

- Cyflog o £ 39,310 - £ 47,000 y flwyddyn
- Gweithio hyblyg
- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod ’cau swyddfa adeg y Nadolig

Eich Rôl

Byddwch yn ymuno â'r Gyfarwyddiaeth Polisi a Diwygio Cymwysterau fel Rheolwr Cymwysterau.

Gan arwain i ddechrau ar brosiectau allweddol yn ymwneud ag adolygu a diwygio cymwysterau cenedlaethol, byddwch yn ymwneud ag ystod eang o waith gwahanol. Gall hyn gynnwys prosiectau ar gymwysterau ar gyfer Cwricwlwm newydd Cymru, cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, adolygiadau sector, Tystysgrif Her Sgiliau (o fewn Bagloriaeth Cymru) neu Sgiliau Hanfodol Cymru.

Bydd eich gwaith yn uchel ei broffil ac yn ddylanwadol a byddwch yn chwarae rhan arweiniol mewn adolygu a diwygio cymwysterau.

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Rheolwr Cymwysterau, bydd angen i chi:

- Sgiliau Cymraeg rhugl
- Profiad o weithio ar lefel reoli mewn cyd-destun rheoleiddio, datblygu cymwysterau neu sicrhau ansawdd
- Profiad sylweddol yn y sectorau cymwysterau, addysg neu hyfforddiant
- Profiad o reoli neu arwain prosiectau neu raglenni gwaith mewn ffordd strwythuredig i sicrhau canlyniadau y cytunwyd arnynt
- Profiad o ymgysylltu a thrafod gydag ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyflogwyr, mewn cyd-destun ffurfiol a phroffesiynol
- Dealltwriaeth amlwg o ddulliau effeithiol o ddatblygu, adolygu, rheoleiddio neu sicrhau ansawdd cymwysterau a / neu raglenni addysg
- Dealltwriaeth amlwg o'r dirwedd cymwysterau ledled y DU

Byddai profiad o weithio'n agos gyda chymwysterau mewn rôl reoli neu broffesiynol yn fuddiol i'ch cais. Byddai dealltwriaeth o'r dulliau effeithiol o ddylunio a darparu asesiad hefyd yn fantais.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Rheolwr Cydymffurfiaeth, Rheolwr Rheoleiddio, Rheolwr Rheoliadau Cymwysterau, Rheolwr Prosiect, neu Reolwr Rhaglen.

Anogir y rhai o gefndir Addysg, Cymhwyster, Cydymffurfiaeth, Hyfforddiant neu Reoli Prosiect i ymgeisio.

Dyddiad cau: 10am ar 15 Ionawr 2021
Dyddiadau cyfweld: I'w gynnal ar-lein yn ystod yr wythnosau sy'n dechrau 1af ac 8fed Chwefror 2021

Felly, os ydych chi'n ceisio'ch cam nesaf fel Rheolwr Cymwysterau, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Gyflogaeth.