Swydd:
Swyddog Marchnata
Cyflog:
£28,000 i £33,000
Cyfeirnod:
S4CSM3
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C
Dyddiad Cau:
08-12-2023

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata i ymuno â’r adran Marchnata a Chyfathrebu.  

Drwy weithgareddau marchnata arloesol byddwch chi’n gweithio fel rhan o dîm i wireddu ein Strategaeth Farchnata a Chyfathrebu er mwyn codi ymwybyddiaeth o S4C a’r oll mae’n ei gynnig, gan ddenu cynulleidfaoedd Cymru - p'un a ydyn nhw'n gwylio cynnwys ar deledu llinol neu ar blatfformau digidol.

 

Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a hyrwyddo cynnwys a gwasanaethau S4C gan feithrin perthynas barhaus â chynulleidfaoedd allweddol, cwmnïau cynhyrchu a rhanddeiliaid amrywiol.

 

Drwy amryw weithgareddau marchnata byddwch yn dangos sut mae S4C yn ceisio sicrhau fod y Gymraeg yn rhan bwysig o fywyd pawb yng Nghymru drwy ddarparu cynnwys beiddgar ac arloesol sy’n dathlu’n diwylliant cyfoes.

 

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a  chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

 

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol mae profiad o ddatblygu a gweithredu ymgyrchoedd hyrwyddo yn hanfodol.

 

Rydym yn cynnig 1 swydd barhaol ac 1 cytundeb penodol am 6 mis.

 

 

Manylion eraill

 

Lleoliad:                     Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.  Mae gan S4C swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chaernarfon ac maent yn gweithredu polisi gweithio’n hybrid. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn.

 

Cyflog:                       O gwmpas £28,000 i £33,000 y flwyddyn (yn unol â phrofiad)

 

Cytundeb:              1 x cytundeb parhaol

1 x cytundeb penodol am 6 mis

 

 

Oriau gwaith:         35.75 yr wythnos.  Oherwydd natur y swydd, disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

 

 

Cyfnod prawf:          6 mis

 

Gwyliau:                Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau pro rata gyda thâl y flwyddyn. Os ydych yn cael eich cyflogi yn rhan amser byddwch yn derbyn cyfran pro rata o'r gwyliau.

 

 

 

Pensiwn:               Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%. 

 

Ceisiadau

 

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12.00 ar ddydd Gwener 1 Rhagfyr 2023 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. 

Dyddiad Cyfweliadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Nid ydym yn derbyn CV.

Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. 

 

Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.  Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.